Ruth Sahanaya @ @ Plenary Hall, JCC, Jakarta (22/6/2024)