Farasu's Upcoming Album Launch @ The Bee Publika (1/7/18)